Regulamin konkursu z okazji dnia kobiet

Regulamin konkursu "Dzień Kobiet 2018"

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania Zwycięzców w konkursie pod nazwą „Dzień Kobiet 2018” [dalej Konkurs] organizowanym na fanpage cafeport.pl [dalej Fanpage].
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest cafeport.pl [dalej Organizator].
 3. Konkurs zostanie zorganizowany w serwisie internetowym Facebook (www.facebook.com), na Fanpage cafeport.pl (https://www.facebook.com/sklepcafeport/)
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Faceboook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 6. Konkurs ma postać jednorazową i rozpoczyna się 08 marca 2018 roku i kończy się 11 marca 2018 roku o godz. 23:59.
 7. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na Fanpage cafeport.pl.
 • 2 Zasady Konkursu
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które posiadają konto osobiste w serwisie Facebook [dalej Profil].
 2. Zabrania się tworzenia fałszywych kont w serwisie Facebook oraz uczestnictwa w Konkursie za ich pośrednictwem, niedozwolone jest również dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani pozostałych podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu.
 4. Zadaniem konkursowym [dalej Zgłoszenie] jest udostępnienie postu konkursowego na profilu uczestnika w serwisie Facebook, zamieszczanie w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook poprawnej lub najbardziej zbliżonej do poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które będzie określone w poście konkursowym.
 5. Każdy Uczestnik może dodać tylko jedną odpowiedź pod zadaniem konkursowym.
 6. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba losowo wybrana przez Organizatora konkursu.
 • 3 Nagrody
 1. W Konkursie mogą wygrać dwie osoby.
 2. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci kawiarki marki Bialetti oraz kawy z palarni Etno Cafe.
 • 4 Wyłonienie Zwycięzców i odbiór nagród
 1. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane na Fanpage cafeport.pl w dniu 13 marca 2018. Informacja o Zwycięzcy pojawi się w poście Fanpage cafeport.pl oraz w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika podczas dodawania Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrodę drogą pocztową, na adres wskazany Organizatorom w wiadomości prywatnej.
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości nagrody ani rezygnacji z jej części.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu są zbierane wyłącznie na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i kontaktu z jego Uczestnikami/Zwycięzcami.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na fanpage.
 5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.