Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego cafeport.pl z dnia 14 września 2017 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Kto jest administratorem danych osobowych Klientów

Administratorem danych osobowych Klientów jest PPHU JUMAR Sp z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer 0000141681 (dalej ADO).

 

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usługi drogą elektroniczną jaką jest przeglądanie strony internetowej sklepu wiąże się z przetwarzaniem danych. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez link, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO jakim jest sprawnie i skutecznie funkcjonujący Sklep jak i bezpieczeństwo osób z niego korzystających.

Założenie Konta w Sklepie wiąże się z zawarciem umowy Klienta ze Sklepem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta. Aby założyć konto należy podać dane osobowe niezbędne do jego prowadzenia. Podanie tych danych jest warunkiem wykonania umowy i taka jest podstawa prawna przetwarzania. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o prowadzenie Konta w Sklepie.

Subskrypcja Newslettera wiążę się z zawarciem umowy Klienta ze Sklepem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przekazywaniu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej Klientowi. Aby otrzymać Newsletter należy podać dane osobowe. Podanie tych danych jest warunkiem wykonania umowy i taka jest podstawa prawna przetwarzania. Klient w każdej chwili może rozwiązać umowę o subskrypcji Newslettera.

Dokonanie zakupu w Sklepie wiążę się z podaniem danych osobowych. Jest to niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy oraz podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia. Ponadto podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Dane podane w związku z zakupem są również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ADO, celem ochrony roszczeń, kontroli sprawnego świadczenia usług, ulepszania funkcjonowania Sklepu, tworzenie skutecznej oferty Sklepu i kontroli kosztów tej oferty np. poprzez wysłanie prośby o recenzję zakupionych produktów.

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe

ADO przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT (w tym hosting),
  • firmom świadczącym usługi „email marketing”,
  • firmom kurierskim lub firmom pośredniczącym w nabyciu tych usług,
  • operatorom systemu płatności,
  • organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe zebrane przez ADO będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały zebrane. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy osoba, której dane są przetwarzane, zwróci się do ADO o zaprzestanie przetwarzania jej danych osobowych. Wykonanie jednak tego prawa może nie być możliwe w pewnych sytuacjach ze względu na wymogi prawne ciążące na ADO. Okres przetwarzania danych osobowych w niektórych przypadkach określają przepisy szczegółowe np. okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych ADO lub osoby, której dane są przetwarzane w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Jakie są prawa osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wykonanie niektórych z praw może nie być możliwe ze względu na wymogi prawne ciążące na ADO.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Sklepu. Ponadto motel udostępnia adres sklep@cafeport.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czy ADO będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, ADO nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych jest wymogiem umownym. Brak podania danych uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży, umowy o prowadzenie konta, subskrypcję newslettera, umowy o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie. Podanie danych osobowych jest też wymogiem ustawowym w przypadku prośby o fakturę.

 

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie, ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych  osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.